DZIAŁAMY

Centrum Integracji i Aktywizacji

CIiA, czyli nasze fundacyjne Centrum Integracji i Aktywizacji działa od 21 wrześnie 2012. To zmaterializowane wielkie marzenie. Mamy nadzieję, że nie zniechęci Was lokalizacja na piątym piętrze i dla Was również CIiA będzie bezpieczną przystanią w centrum Poznania.
Szczegółowe informacje o zajęciach realizowanych w CIiA znajdziecie w zakładce ZAJĘCIA.

AUTYZM NO AUT

AUTYZM NO AUT to bardzo pojemne hasło, które stało się dla nas drogowskazem, a mówi o naszej niezgodzie na wykluczenie będące konsekwencją stereotypów i niewiedzy oraz zaniechań w przestrzeni efektywnego wsparcia osób ze spektrum autyzmu. To werbalizacja naszej niezgody na brak skutecznych działań sprzyjających usamodzielnianiu i uniezależnianiu się osób neuronietypowych, szczególnie w tych sferach życia, w których wykazują realny potencjał.

Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób ze spektrum autyzmu (oraz z niepełnosprawnościami), poprzez aktywne wdrażanie społecznego modelu niepełnosprawności, zawartego w „Konwencji Prawach Osób Niepełnosprawnych”. Konwencja redefiniuje pojęcie niepełnosprawności oraz zmienia perspektywę postrzegania człowieka oraz barier, które realnie utrudniają osobom ze spektrum autyzmu (oraz z niepełnosprawnościami) pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Pragniemy te bariery odnajdywać, opisywać i niwelować. Po przez działania projektowe staramy się odnajdywać i eksponować potencjał jego uczestników – pomagać w rozwijaniu pasji i zainteresowań, sprzyjać nabywaniu nowych kompetencji.

Jednym z zadań jakie sobie postawiliśmy jest również reintegracja społeczno-zawodowa dorosłych osób ze spektrum autyzm, po przez powołanie do życia i wsparcie rozwoju Spółdzielni Socjalnej FURIA, wdrażającej nasz autorski model aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Pokazując potencjał i realne osiągnięcia pracujących osób z autyzmem, kształtujemy wizerunek osób ze spektrum autyzmu, pozbawiony krzywdzących i odstraszających stereotypów – oparty o fakty.

WSPINAUT

Wspinaczka jest wyjątkową formą spędzania czasu i nie jest aktywnością fizyczną zarezerwowaną wyłącznie dla osób preferujących sporty ekstremalne. Jest jedną z tych dyscyplin, która głęboko ingeruje w psychikę człowieka. Łączy w sobie takie elementy jak współpraca, ale i konieczność podejmowania samodzielnych decyzji, przyczynia się do wzrostu samoakceptacji i wspiera proces odzyskiwania zaufania do innych, wzmacnia upór w dążeniu do celu ukazując jednocześnie konsekwencje określonego działania. Uczy zasad współżycia w grupie, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i partnerów z zespołu. Jest również lekcją zaufania i przyjaźni, której towarzyszą emocje związane ze zdobywaniem nowych szczytów i przekraczaniem granic.
Nasze zajęcia wspinaczkowe, zabawy linowe oraz letnie obozy wspinaczkowe dedykujemy w szczególności dzieciom, młodzieży i dorosłym w spektrum.
Więcej informacji: Przemek Janiak tel. 693 699 585

OBOZY AKTYWIZUJĄCE

Nasze obozy rehabilitacyjno-aktywizujące dedykujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym o zróżnicowanym poziomie sprawności, w szczególności z autyzmem i Zespołem Aspergera. Grupę uczestników wzmacnia pełnosprawna młodzież o podobnych pasjach, zainteresowana aktywnością integracyjną. Program każdego obozu jest dostosowany do potrzeb konkretnej grupy uczestników, z uwzględnieniem ich możliwości i zainteresowań. W trakcie obozów uczestnikom towarzyszą pełnoletni opiekunowie – rodzice, rodzeństwo lub wolontariusze. Z uwagi na ich obecność w programie obozu ujęte są zajęcia wspierające dla rodziców i opiekunów, przygotowane przez terapeutów warsztaty i prelekcje oraz pokazy filmów i slajdów. Zawieranie znajomości między rodzicami, wymiana doświadczeń i dzielenie się pomysłami, owocują w przyszłości poprawą jakości życia całych rodzin.

W latach 2009-2018 zrealizowaliśmy 25 obozów – letnich, wspinaczkowych i zimowych. Obszerne fotorelacje z zimowych Taternisk oraz letnich aktywizujących obozów tematycznych, Eskapad i Wspinów znajdziecie na naszym profilu na FB. Przygoda trwa…

JESTEŚMY INNOWATORAMI

Zespół Fundacji FIONA opracował i przetestował trzy innowacyjne rozwiązania, sprzyjające zmianie sytuacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin w szeroko rozumianej przestrzeni społecznej.

PRACA NA POTENCJAŁACH POTENCJAŁEM DO PRACY

To nasze innowacyjne rozwiązanie sprzyjające aktywizacji i reintegracji zawodowej osób ze spektrum autyzmu, po przez zmianę w postrzeganiu swoich niepełnosprawnych dzieci, przez ich rodziców i opiekunów.
Projekt realizowany był w ramach inkubatora „Małe Wielkie Zmiany”.

NIEBIESKO-NIEBIESCY

Celem naszego rozwiązania jest zmiany w zakresie wzajemnych kontaktów, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, między osobami ze spektrum autyzmu, ich rodzicami i opiekunami, a funkcjonariuszami Policji i samą instytucją. W ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Komendą Wojewódzka Policji w Poznaniu opracowane zostały gotowe narzędzia, możliwe do zastosowania przez podmioty wspierające osoby z ASD procesie rehabilitacji społecznej i przygotowujące do samodzielności oraz do bezpośredniego zastosowania przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach kryzysowych.
Projekt realizowany był w ramach inkubatora „WINS”.

RODZINNE AUTONOMIE SAMODZIELNOŚCI

Nasze rozwiązania ma na celu zmianę sytuacji osób zależnych z niepełnosprawnościami, w szczególności osób ze spektrum autyzmu, po przez aktywne włącznie rodziców w proces podnoszenia poziomu samodzielności swoich dzieci, w oparciu o pracę na potencjałach dziecka, niezależnie od jego wyjściowego poziomu sprawności.
Chcemy stworzyć szansę rodzicom i opiekunom na uświadomienie sobie potencjału drzemiącego w dziecku oraz zmianę postawy wobec samodzielności dziecka, zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie wsparcia jego rozwoju. Co w konsekwencji może stać się niezwykle ważnym elementem sprzyjającym zmianie aktualnej sytuacji całej rodziny.
Projekt realizowany był w ramach inkubatora „WINS”.