TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria

FIRMY

Społeczna odpowiedzialność biznesu, po angielsku Corporate Social Responsibility, a w skrócie CSR to strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Poprzez zaangażowanie społeczne, firmy przyczyniają się do rozwiązania wielu problemów społecznych takich jak: bezrobocie, przestępczość, apatia, wykluczenie społeczne. W wielu przypadkach firmy, poprzez realizację programów społecznych, pomagają zapobiegać ich powstawaniu.

Dlaczego warto być firmą zaangażowaną społecznie?

Programy społeczne wspierane przez firmy przynoszą korzyści zarówno społecznościom jak i przedsiębiorstwom. Społeczne zaangażowanie się firmy umożliwia odniesienie obopólnych korzyści na zasadzie "win-win" (wygrany-wygrany). W praktyce oznacza to, że choć nakłady poniesione przez firmę na wsparcie danego projektu społecznego bezpośrednio nie przyniosą jej szybkich i mierzalnych korzyści, to jednak wpłyną na podniesienie jakości życia i stabilności naszego otoczenia. Poprzez takie działanie firma staje się nie tylko darczyńcą, ale też obdarowanym - korzysta z poprawy sytuacji otoczenia, w której funkcjonuje.

Korzyści dla firmy zaangażowanej społecznie:

> społeczne zaangażowanie firmy wzmacnia wizerunek firmy, nadaje tożsamość firmie, uwiarygodnia ją w oczach mediów i społeczności lokalnej,
> udział w życiu społeczności lokalnej ułatwia firmie sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie,
> wzrost świadomości społecznej obywateli powoduje, iż w wyborach konsumenckich kierują się oni zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Współczesny klient jest coraz częściej świadomym konsumentem - oprócz dobrej ceny i jakości wymaga, aby produkt lub usługa budził pozytywne skojarzenia.
> misja firmy zawiera zestaw trwałych dążeń i celów firmy. Wzmocnienie misji poprzez uwzględnienie w niej aspektów społecznych, uwiarygodnia przedsiębiorstwo w oczach klientów. Programy społeczne wpisane w misję firmy rozwijają się wraz z nią i stają się integralną częścią strategii firmy.
> społeczne zaangażowanie wymaga pewnych nakładów ze strony firmy, ale w dłuższym czasie, koszty te zwracają się. Wzrasta bowiem lojalność klientów, zwiększa się stabilność firmy, jej pozycja na rynku i sprzedaż. Równocześnie firma obniża koszty funkcjonowania dzięki pracy lepiej zmotywowanych i lojalnych pracowników. W rezultacie przedsiębiorstwo staje się bardziej efektywne.
> firmy, które uwzględniają w swojej filozofii działania wymiar społeczny mogą liczyć na większą przychylność inwestorów. Fundusze inwestycyjne są bardziej skłonne do zakupu akcji, tych firm, które realizują inwestycje społeczne, budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem, niż w te, które tych praktyk nie stosują.
> zaangażowanie społeczne udokumentowane umową darowizny, może być przedmiotem odliczeń podatkowych. Darczyńca ma prawo do ulgi od podstawy opodatkowania, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 lub ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.06.1991side by YORGI