NZ-KONTAKT

RODZICE!

Nawet, jeśli wydaje Wam się, że dana aktywność niczego nie wnosi – nie bójcie się jej. Zawsze miejcie na uwadze, że aktywność, zainteresowanie określonym tematem lub upodobanie do czegoś może zaowocować nieoczekiwanymi efektami. Poznajcie, zrozumcie i postarajcie się uczynić z niej klucz do świata waszego dziecka.

Jeśli masz wątpliwości – zachęcamy do nawiązania kontaktu.


Misją Fundacji FIONA jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób ze spektrum autyzmu (oraz z niepełnosprawnościami), poprzez aktywne wdrażanie społecznego modelu niepełnosprawności, zawartego w „Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ”. Konwencja redefiniuje pojęcie niepełnosprawności; zmienia także perspektywę postrzegania człowieka oraz barier, które realnie utrudniają osobom ze spektrum autyzmu (oraz z niepełnosprawnościami) pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Pragniemy te bariery odnajdywać, opisywać i niwelować. Poprzez działania projektowe staramy się odnajdywać i eksponować potencjał jego uczestników – pomagać w rozwijaniu pasji i zainteresowań, a także sprzyjać nabywaniu nowych kompetencji.

Pragniemy zmieniać sytuację osób w spektrum autyzmu, po przez aktywne włącznie rodziców i opiekunów w proces podnoszenia poziomu samodzielności. wzmacniającym rodziców i opiekunów w ich naturalnej roli, wyposażającym rodziców w konkretną wiedzę (również o sobie) oraz nowe kompetencje, inicjującym uniwersalną zmianę w postrzeganiu dziecka, które jest jednostką autonomiczną w każdym wieku i każdej sytuacji – przez pryzmat jego potencjałów, a nie deficytów i kształtującym w rodzicach i opiekunach świadomość potrzeb swoich dzieci, uwrażliwiającym na dostrzeganie naturalnej potrzeby działania, sprawczości i naturalnej u każdego dziecka chęci uzyskania maksymalnie możliwej niezależności oraz inspirując do uważności i rozpoznawania indywidualnego potencjału dziecka, by tym skuteczniej przygotować osoby w spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością do przyszłości bez rodziców, która jest naturalnym etapem życia każdego dorosłego człowieka. Aby mógł rozpocząć się taki pozytywny proces konieczne są narzędzia umożliwiające / nieułatwiające zmianę perspektywy patrzenia na swoje dziecko z niepełnosprawnością – filmy powstałe w ramach projektu „NIEZAFIKSOWANI…” mogą się stać takimi właśnie narzędziami.

KONTAKT

Fundacja FIONA
email: kontakt@fundacja-fona.org.pl
telefon: 697 717 291