TEKSTY
Galeria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria Galeria
...BRAK INTEGRACJI TO BRAK WYCIĄGNIĘTEJ RĘKI
DO TONĄCEGO W OCEANIE ZDROWEGO SPOŁECZEŃSTWA...

Słowa wypowiedziane przez Tatę jednego z naszych Przyjaciół z autyzmem stały się naszym drogowskazem. Gdy tracimy z oczu cel, ta wizja stanowi dla nas azymut, motywuje i dodaje sił.

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA została ustanowiona aktem notarialnym 9 kwietnia 2009 roku, jako pozarządowa organizacja o charakterze non-profit i 26 maja 2009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 330288.

MISJA I CELE

Celami działania Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

Nasze cele realizujemy poprzez działalność statutową, która obejmuje między innymi:
> inspirowanie, wspomaganie oraz prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej integracji osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym
> organizowanie oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych połączonych z elementami wypoczynku, celem poprawy psychofizycznej sprawności oraz rozwijania umiejętności społecznych uczestników
> rozwijanie i wspieranie zainteresowań sprzyjających integracji
> prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sportowych sprzyjających integracji różnych środowisk
> promocję i organizację wolontariatu
> organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych, warsztatowych, konferencji, obozów, wystaw, imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych
side by YORGI