FUNDACJA FIONA

DAROWIZNA – POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ

Przekazując DAROWIZNĘ na rzecz Fundacji FIONA wspierasz nasze działania statutowe pożytku publicznego. Dzięki naszym Darczyńcom:

 • realizujemy w sposób ciągły nieodpłatne formy wsparcia dla młodzieży
 • kupujemy materiały i akcesoria niezbędne w realizacji zajęć grupowych
 • wspieramy rodziców i opiekunów w ramach Grupy RR
 • przeprowadzamy nieodpłatne konsultacje i spotkania z osobami w trudnej sytuacji materialnej
 • dofinansowujemy realizację obozów rehabilitacyjnych
 • podejmujemy działania na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu…
Darowiznę przekazaną naszej organizacji możesz odliczyć od podatku

Warunkiem odliczenia jest wpłata darowizny na konto bankowe organizacji, która powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. W rozliczeniu podatkowym mogą znaleźć się tylko darowizny przekazane organizacji w roku, którego dotyczy rozliczenie. Czyli np. rozliczając się w 2022 r., z podatków za 2021 rok, warto uwzględnić darowizny przekazane w 2021 r.

Uwaga! Osoba prawna może odliczyć darowiznę w swoim CIT (do 10% od swojego dochodu).

1,5%

Fundacja FIONA posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od 2009 r. Środki uzyskane w latach 2010-2021 z tytułu 1% przeznaczyliśmy na dofinansowanie realizowanych przez nas obozów rehabilitacyjnych, działalność fundacyjnego Centrum Integracji i Aktywizacji CIiA, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań statutowych oraz wsparcie działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu.

Od 2023 roku każdy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać kwotę do wysokości 1,5% swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Jeśli pragniesz wesprzeć statutową działalność naszej organizacji przekazując 1,5%, wystarczy zrealizować prostą procedurę:
1. wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym podając konkretną kwotę, która nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
2. wpisać nasz numer: KRS 0000330288

Kochani. Każda złotówka, którą nam powierzyliście ma zwielokrotnioną siłę, ponieważ umożliwia nam realizację projektów, których efektem jest uśmiech i poczucie społecznej tożsamości potrzebującego młodego człowieka.

Wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

WOLONTARIAT …jest super!

Od pierwszych dni istnienia Fundacji wspierają nas wolontariusze, bez których nie moglibyśmy pomóc tym, dla których największa potrzebą jest bycie RAZEM. Dobro ofiarowane innym zawsze do nas wraca – możesz się o tym przekonać, zostając wolontariuszem Fundacji FIONA.

Wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Różne są powody zaangażowania osób poświęcających dobrowolnie swój czas, ale zawsze wiąże się to z uświadomioną potrzebą „dzielenia się sobą z innymi”. Taka bezinteresowna pomoc świadczy o człowieku – o jego wrażliwości i społecznej dojrzałości.

Kto może zostać wolontariuszem? Wystarczy, że spełniasz dwa z poniższych warunków:

 • masz ukończone 16 lat
 • jesteś zainteresowany pomaganiem innym, a są Ci bliskie idee naszej Fundacji
 • jesteś osobą aktywną, lubisz ruch, uprawiasz sport – niekoniecznie wspinaczkowy
 • masz zacięcie artystyczne, jesteś animatorem warsztatów kulturowych
 • dodatkowym atutem będzie Twoje doświadczenie w kontaktach z osobami z autyzmem lub inną niepełnosprawnością

Wszystkim wolontariuszom oferujemy udział w warsztatach i szkoleniach uzupełniających ich wiedzę oraz podnoszących kompetencje niezbędne do właściwego prowadzenia konkretnych zajęć.

WOLONTARIUSZ POWIATU POZNAŃSKIEGO: To już szacowny klubik, do którego należą: Wiesława Groszczyk (2017), Anna Maria Brandys(2016) oraz Jerzy Janiak i Konrad Kośnik (2015), 

POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2014: Przemek Janiak został laureatem konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2014 w kategorii indywidualnej. Przemek to wolontariusz FIONY do szpiku kości. Jest nam tym bardziej miło, że to już drugie wyróżnienie naszych wolontariuszy w tym konkursie. FIONA wolontariatem stoi!

POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2012: Decyzją Kapituły konkursu nasza drużyna wspinaczkowa: Karolina, Kakasia, Krystian, Łukasz, Przemek i Yorgi została uhonorowana tytułem Poznański Wolontariusz Roku 2012 w kategorii sportowej.

MŁODZIEŻOWY LIDER WOLONTORIATU 2010: Jesteśmy niezwykle dumni, ponieważ w gronie laureatów konkursu „Młodzieżowy Lider Wolontariatu” znalazł się nasz wolontariusz – Jerzy. Organizatorzy podsumowali nadesłane zgłoszenia następująco: „Poziom działalności wolontarystycznej, jaką prezentowali uczestnicy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wniosek jest jeden – wiek nie idzie w parze z poziomem dokonań. To niewiarygodne jak aktywni, pełni poświęcenia i pasji są młodzi ludzie.”

Firmy i CSR…

Społeczna odpowiedzialność biznesu, po angielsku Corporate Social Responsibility, a w skrócie CSR to strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Poprzez zaangażowanie społeczne, firmy przyczyniają się do rozwiązania wielu problemów społecznych takich jak: bezrobocie, przestępczość, apatia, wykluczenie społeczne. W wielu przypadkach firmy, poprzez realizację programów społecznych, pomagają zapobiegać ich powstawaniu.
Programy społeczne wspierane przez firmy przynoszą korzyści zarówno społecznościom, jak i przedsiębiorstwom. Społeczne zaangażowanie się firmy umożliwia odniesienie obopólnych korzyści na zasadzie „win-win” (wygrany-wygrany). W praktyce oznacza to, że choć nakłady poniesione przez firmę na wsparcie danego projektu społecznego bezpośrednio nie przyniosą jej szybkich i mierzalnych korzyści, to jednak wpłyną na podniesienie jakości życia i stabilności naszego otoczenia. Poprzez takie działanie firma staje się nie tylko darczyńcą, ale też obdarowanym – korzysta z poprawy sytuacji otoczenia, w której funkcjonuje.

Korzyści dla firmy zaangażowanej społecznie:

 • wzmocnienie wizerunku firmy, nadaje tożsamość firmie, uwiarygodnia ją w oczach mediów i społeczności lokalnej
 • udział w życiu społeczności lokalnej ułatwia firmie sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie
 • wzrost świadomości społecznej – współczesny klient jest coraz częściej świadomym konsumentem – oprócz dobrej ceny i jakości wymaga, aby produkt lub usługa budził pozytywne skojarzenia
 • wzmocnienie misji poprzez uwzględnienie w niej aspektów społecznych, uwiarygodnia przedsiębiorstwo w oczach klientów
 • wzrost lojalność klientów oraz lepiej zmotywowanych i lojalnych zespół pracowników…

Zachęcamy do nawiązania współpracy. Ania Janiak 697 717 291