WŁĄCZ SIĘ

1%

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od 2009 r. Środki uzyskane w latach 2010-2020 z tytułu 1% przeznaczyliśmy na dofinansowanie realizowanych przez nas obozów rehabilitacyjnych, działalność fundacyjnego Centrum Integracji i Aktywizacji CIiA, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań statutowych oraz wsparcie działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu.

Każdy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać kwotę do wysokości 1% swojego podatku na organizację pożytku publicznego. Jeśli pragniesz wesprzeć statutową działalność naszej organizacji przekazując 1%, wystarczy zrealizować prostą procedurę:
1. wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym podając konkretną kwotę, która nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
2. wpisać nasz numer: KRS 0000330288

Kochani, każda złotówka, którą nam powierzyliście ma zwielokrotnioną siłę, ponieważ umożliwia nam realizację projektów, których efektem jest uśmiech i poczucie społecznej tożsamości potrzebującego młodego człowieka.

Wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

WOLONTARIAT …jest super!

Od pierwszych dni istnienia Fundacji wspierają nas wolontariusze, bez których nie moglibyśmy pomóc tym, dla których największa potrzebą jest bycie RAZEM. Dobro ofiarowane innym zawsze do nas wraca – możesz się o tym przekonać, zostając wolontariuszem Fundacji FIONA.

Wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Różne są powody zaangażowania osób poświęcających dobrowolnie swój czas, ale zawsze wiąże się to z uświadomioną potrzebą „dzielenia się sobą z innymi”. Taka bezinteresowna pomoc świadczy o człowieku – o jego wrażliwości i społecznej dojrzałości.

Kto może zostać wolontariuszem? Wystarczy, że spełniasz dwa z poniższych warunków:

 • masz ukończone 16 lat
 • jesteś zainteresowany pomaganiem innym, a są Ci bliskie idee naszej Fundacji
 • jesteś osobą aktywną, lubisz ruch, uprawiasz sport – niekoniecznie wspinaczkowy
 • masz zacięcie artystyczne, jesteś animatorem warsztatów kulturowych
 • dodatkowym atutem będzie Twoje doświadczenie w kontaktach z osobami z autyzmem lub inną niepełnosprawnością

Zapraszamy do wszechstronnej współpracy:

 • udziału w projektach Centrum Integracji i Aktywizacji CIiA
 • udziału w obozach i zimowiskach jako członek kadry lub opiekun
 • pomocy przy organizowaniu imprez i happeningów integracyjnych
 • udziału w wyjściach na spacery, do kin, teatrów…
 • opiece podczas wyjazdów na pikniki, wycieczki
 • indywidualnej pomocy osobie w spektrum autyzmu (np. pomoc w dojeździe na zajęcia terapeutyczne)
 • realizacji własnych pomysłów pod okiem doświadczonej kadry

Wszystkim wolontariuszom oferujemy udział w warsztatach i szkoleniach uzupełniających ich wiedzę oraz podnoszących kompetencje niezbędne do właściwego prowadzenia konkretnych zajęć.

POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2014

Przemek Janiak został laureatem konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2014 w kategorii indywidualnej. Przemek to wolontariusz FIONY do szpiku kości. Jest nam tym bardziej miło, że to już drugie wyróżnienie naszych wolontariuszy w tym konkursie. FIONA wolontariatem stoi!

POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2012

Decyzją Kapituły konkursu nasza drużyna wspinaczkowa: Karolina, Kakasia, Krystian, Łukasz, Przemek i Yorgi została uhonorowana tytułem Poznański Wolontariusz Roku 2012 w kategorii sportowej.

MŁODZIEŻOWY LIDER WOLONTORIATU 2010

Jesteśmy niezwykle dumni, ponieważ w gronie laureatów konkursu „Młodzieżowy Lider Wolontariatu” znalazł się nasz wolontariusz – Jerzy.
Organizatorzy podsumowali nadesłane zgłoszenia następująco: „Poziom działalności wolontarystycznej, jaką prezentowali uczestnicy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wniosek jest jeden – wiek nie idzie w parze z poziomem dokonań. To niewiarygodne jak aktywni, pełni poświęcenia i pasji są młodzi ludzie.”

Firmy i CSR…

Społeczna odpowiedzialność biznesu, po angielsku Corporate Social Responsibility, a w skrócie CSR to strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Poprzez zaangażowanie społeczne, firmy przyczyniają się do rozwiązania wielu problemów społecznych takich jak: bezrobocie, przestępczość, apatia, wykluczenie społeczne. W wielu przypadkach firmy, poprzez realizację programów społecznych, pomagają zapobiegać ich powstawaniu.
Programy społeczne wspierane przez firmy przynoszą korzyści zarówno społecznościom, jak i przedsiębiorstwom. Społeczne zaangażowanie się firmy umożliwia odniesienie obopólnych korzyści na zasadzie „win-win” (wygrany-wygrany). W praktyce oznacza to, że choć nakłady poniesione przez firmę na wsparcie danego projektu społecznego bezpośrednio nie przyniosą jej szybkich i mierzalnych korzyści, to jednak wpłyną na podniesienie jakości życia i stabilności naszego otoczenia. Poprzez takie działanie firma staje się nie tylko darczyńcą, ale też obdarowanym – korzysta z poprawy sytuacji otoczenia, w której funkcjonuje.

Korzyści dla firmy zaangażowanej społecznie:

 • wzmocnienie wizerunku firmy, nadaje tożsamość firmie, uwiarygodnia ją w oczach mediów i społeczności lokalnej
 • udział w życiu społeczności lokalnej ułatwia firmie sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie
 • wzrost świadomości społecznej – współczesny klient jest coraz częściej świadomym konsumentem – oprócz dobrej ceny i jakości wymaga, aby produkt lub usługa budził pozytywne skojarzenia
 • wzmocnienie misji poprzez uwzględnienie w niej aspektów społecznych, uwiarygodnia przedsiębiorstwo w oczach klientów
 • wzrost lojalność klientów oraz lepiej zmotywowanych i lojalnych zespół pracowników…